BetingelserDansk

Standard JPG-filerne, der tilbydes (frem til medio 2002)
– er gemt som RGB-fil (3-farve defineret)
– har en udskrivnngsstørrelse på ca. 97 x 129 mm ved en opløsning på 300 DPI
– fylder pr. billede: ved trin-7: 170 – 500 Kb (hvis intet andet er ønsket, leveres i trin-7)

for optagelser fra medio 2002 + 2004 og frem (mrk. HiRes) er sket visse ændringer, se. Hi-Res
– har nu en udskrivnngsstørrelse på ca. 120 x 181 mm ved en opløsning på 300 DPI
– fylder pr. billede: ved trin-7: 180 – 500 Kb (hvis intet andet er ønsket, leveres i trin-7)
– for det specielle web-billede gælder: fylder ca. pr. billede i trin-7 35 Kb og er på ca. 305 x 465 pixels
– til “midt-imellem” ønsket: 2X-web-billede: fylder ca. pr. billede i trin-7 110 Kb og er p.t. på 712 x 1072 pixels

Salg:
– pris pr. elektronisk billede – uden samtidig papiraftryk – er (se liste), fremsendt pr. e-mail (storkob?)
– ved køb af billede på papir i A3 eller større, kan samme elektronisk erhverves for (se liste), fremsendt pr. e-mail
– specielt til brug til visning på nettet, tilbydes web-billede til (se liste), fremsendt pr. e-mail (storkob?)
– og til f. eks. fuldt baggrundsbillede på pc’en 2X-web-billedet til (se liste) fremsendt pr. e-mail
– ønskes billede(er) sendt på diskette eller cd-rom, betales særskilt herfor til dagspris (hør nærmere)
– bemærk: ved køb af billed(er) erhverves kun retten til anvende dette(/disse). Købt(e) billed(er) må ikke videresælges eller anvendes af tredie part. (se også “kopiretten …” efterfølgende)

… og for både papir- og elektroniske billeder:

Om kopiretten / copyright’en
* billeder på mine oversigter på nettet og tilsvarende i kataloger til gennemsyn ved arrangementer, tilhører til enhver tid
(c) Dennis Bjerringfelt – uanset køb af papir- og / eller elektronisk(e) billede(r) – med mindre andre skriftlige aftaler er indgået
* mangfoldiggørelse af erhvervede billeder – papir- og/eller elektroniske – må ikke finde sted, med mindre skriftlig aftale er indgået
* ligeledes må videresalg og trediemands brug ikke finde sted
* anvendelse i avis, klubblade, på hjemmesider m.v. må også kun ske efter aftale og i så fald kun med kildeangivelse som vist:

Foto: Dennis B., Karting i Billeder / www.photo-d.com

* eksemplar af publikation eller lignende, hvortil billede(r) har været anvendt, bedes tilsendt, alternativt oplysning (ved web-brug) om web-sted, hvortil billede(r) har været anvendt

The standard JPG-files offered (for recordings until medio 2002)
– are stored as RGB-files (3-color definition)
– has a size when printing of app. 97 x 129 mm at a resolution of 300 DPI
– takes per picture: at level-7: 170 – 500 Kb (without specific wish, level-7 is used)

regarding recordings as of medio 2002 + 2004 (marked HiRes), some changes has happend, see Hi-Res
– has now a size when printing of app. 120 x 181 mm at a resolution of 300 DPI
– takes per picture: at level-7: 180 – 500 Kb (without specific wish, level-7 is used)
– regarding the special web-picture: takes app. per picture at level-7 35 Kb, with app.305 x 465 pixels
– the “in-between wish: 2X-web-picture: takes app. per picture at level-7 110 Kb with app. 712 x 1072 pixels

The purchase:
– the price per “electronic picture” – without print on paper – is (see list), delivered per e-mail (BigBuy?)
– when buying a picture on paper at size-A3 or larger the same picture can be bought for (see list), delivered per e-mail
– especially for web-pages, the web-picture is offered at (see list), delivered per e-mail (BigBuy?)
– abd for i. e. full-size screen-background for your pc the 2X-web-picture at (see list) delivered per e-mail
– if picture(s) are asked for on either diskette or cd-rom, additional payment is due (contact for price/details)
– please note: Only the rights to use a photo is purchased. Photos purchased can not be resold or used by any third part.
(see also “Copyright notice” following)

… and for both prints on paper, as well as “electronic” pictures:

Copyright notice.
* pictures at the pages of my homepage as well as my catalogs for viewing, belongs to (c) Dennis Bjerringfelt – wether purchase of paper- and/or electronic picture(s) have been made – unless written agreements have been made.
* multiplication of picture(s) – in paper- and / or electronical form – is not allowed, unless written agreements have been made
* usage in newspapers, local clubmagazines, homepages e.i. may only take place due to agreement and with proper sourceinformation as shown

Photo: Dennis B., Karting i Billeder / www.photo-d.com

(“Karting i Billeder” danish for “Karting in Pictures”)
* please send me sample of publication i.e where picture(s) has been used or (at web-site-usage) information of where use has been made (link)